vesijärjestelmien desinfiointi

Legionella ei ole helppo nakki – vesihygienia-ammattilaisen pohdintoja Suomen legionellatilanteesta

Legionellahavaintojen lisääntymisen myötä on käynyt selville että legionellan torjunnassa keskitytään vain muutamaan tekniseen seikkaan, eikä tarkastella vesijärjestelmän kokonaisuutta. Veden lämpötila ja veden juoksuttaminen auttavat toki, mutta ne eivät kaikissa tapauksissa ratkaise legionella ongelmaa pysyvästi.

Vesihygieninen epätasapaino on useasti useamman onnettoman yhteensattuman summa. Olemme eliminoineet eri vesijärjestelmistä legionellan lisäksi niin sädesieniä ja muita vesijärjestelmiä tai veden käyttäjiä häiritseviä tai altistavia mikrobeja. Endotoksiinien muodostuminen varsinkin sairaalavesissä on otettava myös huomioon. Epätasapaino syntyy kokemuksemme mukaan useista osatekijöistä.

a) Mitä kiinteistöön tuleva talousvesi sisältää?

Useasti suunnitteluvaiheessa on unohtunut kokonaan tai osittain ottaa selvää minkälaatuinen on talousvettä toimittavan laitoksen vesi, eli onko siinä sellaisia mikrobitoimintaa kiihdyttäviä tai ylläpitäviä yhdisteitä ja ravinteita, jotka pitää ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
Ohjeet suunnitteluun löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista; ”4 § Veden laatu; Rakennuksen vesilaitteistoon johdettavaksi aiotun veden laadun on oltava erityissuunnittelijan tiedossa laitteiston teknistä suunnittelua ja korroosion välttämistä varten”. (1) Korkein legionellan taustakasvu kiinteistöön tulevassa talousvedessä on ollut 100-200 pmy/l. Tällöin muodostuu suurempi riski, että kiinteistön talousvesiputkissa tapahtuu nopeaakin legionellan lisääntymistä.

b) Onko vesihygieninen suunnittelu jäänyt tekemättä – täytyykö kiinteistöön asentaa huuhtelu- ja desinfiointiyhteitä?

Jostain syystä uusimmissakaan rakennuskohteissa ei kiinteistöjen vesijärjestelmiin ole suunnitteluvaiheessa lisätty tarvittavaa määrää erilaisia desinfiointi- ja huuhteluyhteitä, jotta desinfiointi ja hygienisointi olisi mahdollista suorittaa. Näitä yhteitä on syytä lisätä, varsinkin jos on kysymyksessä suurempi kiinteistökokonaisuus. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

c) LVI-komponenteissa on eroja

Legionellan torjuntatöitä tehdessä olemme törmänneet varsin erikoiseen asiaan; toiset venttiilirungot on helpompia pitää legionellasta vapaana kuin toiset. Erään valmistajan venttiilirungosta paljastui rakenne- tai suunnitteluvirhe; venttiilirungon läpi ei tullut kuin maksimissaan +48 C-asteista vettä. Meille ei koskaan kerrottu perimmäistä syytä venttiilirungon valmistajan taholta, miksi näin oli päässyt käymään.

Kertadesinfiointi vai ylläpitodesinfiointi – mitä desinfiointisuunnitelman laatija haluaa?

Laitteistoja on kahta eri tyyppiä. Olemme toimittaneet ensimmäiset siirrettävät desinfiointilaitteet vuonna 2015. Ne sopivat sellaisiin tarpeisiin, jossa vesihygieninen tasapaino häiriintyy vain harvoin tai lakisääteisen arvioinnin hyväksynyt valvontaviranomainen katsoo kertadesinfioinnin olevan riittävä.

Muutaman vuoden ajan olemme toimittaneet myös kiinteitä, jatkuvaan ylläpitodesinfiointiin tarkoitettuja laitteita. Jos asiaa katsotaan pelkästään legionellan kannalta ovat klooridioksidi ja hopea- / kupari-ionisointilaitteet todettu kansainvälisissä tutkimuksissa kaikkein tehokkaimmiksi. Tutkimusta ei vielä toistaiseksi ole Suomessa juuri tehty, jotta voitaisiin arvioida laitetilanteen toimivuutta. Kaikissa Euroopan maissa ei ole sallittua käyttää kuparia talousveden desinfiointiin, tästä Tukesin viranomaisasiantuntijaryhmä on antanut menettelyohjeita meillekin.

Desinfiointisuunnitelma on hyvä laatia, jotta myös työn suorittamista on helpompi valvoa. Jos desinfiointityö jostain syystä epäonnistuu tai desinfioinnin aikana halutaan muuttaa esimerkiksi kemikaalien annosmääriä tai kontaktiaikoja, nämä muutokset kannattaa huolellisesti dokumentoida desinfiointipöytäkirjaan.

Jälkivartiointi on tärkeää – kuten tulipalonkin jälkeen

Olen monesti verrannut legionellan tai jonkin muun vesijärjestelmässä esiintyvän mikrobin torjumista tulipalon sammuttamiseen. Kohteessa tulee olla osaamista, valmiutta, laitteet mahdollista tulipalon syttymistä ja alkusammutusta varten. Monesti alkusammutus ei riitä, vaan paikalle hälytetään palokunta. Kun tulipalo on saatu ammattilaisten toimesta sammutettua, tulee hoidettavaksi jälkivartiointityö. Jälkivartiointi on hyvin erilaista, jos tulipalo on sattunut roskakatoksessa tai suuressa turvesuossa. Turvesuossa tuli saattaa kyteä monia viikkoja, jopa kuukausia ja kun olosuhteet ovat sopivat, tuli leimahtaa uudelleen.

Samoin käy kokemuksemme perusteella usein myös legionellankin kohdalla. Suositeltavaa on 3-6 kk:n tarkka jälkivartiointi riittävän laajoin vesinäyttein. Ei kannata tarkkailla ainoastaan legionellan määriä, vaan myös selvittää muita legionellan kasvuun vaikuttavia veden laatuparametrejä.

Vesi-isännöinti vesitiimien apuna

Esimerkiksi sairaaloissa olemme todenneet kaikkein tehokkaimmaksi toimintatavaksi muodostaa vesitiimi, jossa on edustettuna lääkäreitä, välinehuollon edustajia, laboratorion edustaja, sairaala-apteekki, dialyysivesistä vastaava, teknisen sektorin osaajat, jne. Vesi-isännöitsijä on vesitiimissä vesihygieniaan ja vedenkäsittelyprosesseihin erikoistunut asiantuntija, joka toimii laitetoimittajista ja urakoitsijoista riippumattomana asiantuntijana. Kuten taloyhtiöissäkin vaativat ja erityistä ammattitaitoa vaativat tehtävät monesti ulkoistetaan tähän työhön koulutetulle kokeneelle isännöitsijälle.

Suomen Vesi-isännöinti® on vuonna 2009 tuotesuojattu veteen ja vedenkäsittelyyn keskittyvä asiantuntijapalvelumme. Tätä palvelua hyödyntävät niin sairaalat, teollisuuslaitokset, talousvettä toimittavat laitokset kuten myös pienet vesiosuuskunnatkin.

Simo Heininen
Vesihuoltoalan asiantuntija