vesityökorttikoulutus

KOULUTUS

Vesihuoltolaitosten koulutukset

Muita vesialankoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan, niin verkkokoulutuksina kuin lähikoulutuksina.. Tilauskurssina koulutus voidaan järjestää asiakkaan toiveiden mukaan, asiakkaan omissa tiloissa ja haluttuna ajankohtana. Myös asiakaskohtaiset verkkokoulutukset ovat tuotannossamme.

Koulutuskalenteri

Vk PvmKurssi nro Kurssialue Luentopaikka
46/2024 to 14.11.2024 klo 9-14 446DesiTw - Talousvesijärjestelmän desinfiointi, verkkokoulutus Verkkokoulutus Toteutus verkkokoulutuksena
Kirjautumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille
50/2024 to 12.12.2024 klo 9-14 506TVAw - Talousvesisäännösten soveltaminen , verkkokoulutus Verkkokoulutus Toteutus verkkokoulutuksena
Kirjautumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille
toteutuspäivä valittavissa Kaivowr - Kaivorakenteiden kunnonseuranta Verkkokoulutus Kurssi järjestetään verkkokoulutuksena tilauksesta
toteutuspäivä valittavissa NäyteAwr - Näytteenotto talousvesistä Verkkokoulutus Kurssi järjestetään verkkokoulutuksena tilauksesta

Lisätietoa koulutuksista

Vesihuoltolaitoksia ja talousvettä toimittavia laitoksia koskettavat erilaiset lainsäädännölliset velvoitteet. Talouspuoli veden tuotannossa ja -käsittelyssä on pidettävä kurissa ja terveyshaittoja estettävä ja ennaltaehkäistä käytettävissä olevin keinoin. Koulutuspaketeissamme on huomioitu näitä vesihuoltolaitosten ajankohtaisia tarpeita. Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan, ajankohdat voit tarkistaa koulutuskalenterista. Tilauskursseja voidaan järjestää asiakkaan omissa tiloissa haluttuina ajankohtana. Pystymme tuottamaan monet koulutuspalvelumme myös asiakasverkkokoulutuksina.

Talousvesijärjestelmän desinfiointi (1 pv)

Talousvettä toimittavia vesihuoltolaitoksia koskee vaatimus desinfiointivalmiudesta. Laitoksen on kyettävä aloittamaan desinfiointi 6 tunnin varoajalla saastumisepäilystä saadun tiedon vastaanottamisesta. Koulutuksessa annetaan käytännön tietoa miten desindiointi suoritetaan oikeaoppisesti, mitä välineitä, yhteitä ja kemikaaleja sen suorittamiseen tarvitaan ja käydään desinfiointisuunnitelman sisältöä läpi. Koulutus varmistaa laitoshenkilöstön tietotaidon ja käytännön osaaminen talousvesijärjestelmien desinfiointeihin liittyen.

Yhden päivän desinfiointikoulutuksia tuotetaan niin lähikoulutuksena kuin verkkokoulutuksena.

Talousvesijärjestelmän desinfiointi -kenttäkoulutus (2 pv)

Koulutuksen tarkoituksena on viedä teoriakurssilla saatua tietoa käytäntöön ja käytännössä opetella esim. arvioimaan tarvittavia kemikaalimääriä, käyttämään annostelukoneikkoja ja mittaamaan klooripitoisuuksia oikein. Koulutus antaa eväitä jatkaa harjoittelua ja osaamisen ylläpitoa laitoksen omassa ympäristössä ja omilla laitteilla. Koulutuksen osallistujalla tulee olla oma väline kloorin mittaamiseen. Testereitä voi myös ostaa kurssin yhteydessä, (etukäteistilaus saatavuuden varmistamiseksi).

Koulutuksen aikana käsiteltäviä aisioita ovat:

 • Desinfiointikoneikon osien toimintaperiaate
 • Pumpun ohjelmointi ja säätö
 • Kloorimittarin käyttö ja ominaisuudet
 • Klooripitoisuuksien laskentaa
 • Työturvallisuus, suojavälineet, ensiapu
 • Klooripumpun asentamisen kenttäharjoittelua
 • Klooripitoisuuden mittauksen kenttäharjoittelua
 • Kloorin annostelumäärän tarkistusmittauksen harjoittelua

Näytteenotto talousvesistä (1pv) Lähikoulutus tai verkkokoulutus

Näytteillä saadaan tärkeää tietoa talousveden laadusta. Vesinäytteitä otetaan mm. verkostosta, verkostoon lähtevästä vedestä ja raakavedestä. Oikea näytteenottotekniikka ja tietotaito näytteenottoon liittyen varmistavat näytteiden edustavuuden ja oikean tiedonsaannin vedenlaadusta. Usein terveystatarkastaja tai laboratorion ostopalvelu ottaa vähintään viranomaisnäytteet, mutta joissain tilanteissa esimerkiksi vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan edustajan vastuulle tulee näytteenottoja. Tällöin tietämys näytteenottoon liittyvistä seikoista on ensiarvoisen tärkeää ja vähintään perusasiat on hallittava. Koulutuspäivän ohjelmassa on näytteenottoa koskeva lainsäädäntö, oikeaoppinen näytteenottotekniikka, näytteenottosuunnitelman laadinta, näytteenottopisteiden vaatimukset sekä muita näytteenottoon liittyviä tärkeitä seikkoja.

Koulutus varmistaa laitoshenkilöstön tietotaidon ja käytännön osaaminen talousvesijärjestelmien näytteenottoihin liittyen. Koulutukseen kuuluu sekä teoriaa että käytännön harjoitteita. Koulutuksesta saa todistuksen, jolla voi osoittaa esimerkiksi terveydensuojeluviranomaiselle osaamisensa talousvesien näytteenotosta.

Näytteenottokoulutus voidaan toteuttaa sekä lähikoulutuksena kuin verkkokoulutuksenakin. Verkkokoulutuksessa ei ole mahdollisuutta kirjalliseen kokeen tai valvotun näyttötutkinnon suorittamiseen. Tarvittaessa erillistä valvottua näyttötutkintoa, toteutetaan ne aina lähikoulutuksen yhteydessä.

Häiriötilanteisiin varautumisen suunnittelu (1pv)

Koulutus on suunnattu vesihuoltolaitosten ja vesiosuuskuntien henkilöstölle. Vesihuoltolain muutesten yhteydessä vuonna 2015 korostettiin entisestään laitosten velvollisuutta varautua erilaisiin häiriö- ja kriisitilanteisiin sekä huolehtia vesihuoltopalveluiden jatkuvuuden turvaamisesta. Koulutuksen aikana saadaan välineitä varautumissuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen. Lisäksi saadaan käytännön vinkkejä erilaisten osa-alueiden toiminnan turvaamiseksi. Koulutus antaa vesihuoltolaitokselle valmiuden hyvään varautumisen tasoon.

Koulutuksen ohjelmassa:

 • Varautumisen johtaminen
 • Nykytilanteen arviointi, organisointi, resursointi
 • Varautumissuunnittelu
 • Riskianalysointi, tekniset kokonaisuudet, tärkeimpien riskien arvottaminen
 • Harjoiteltu osaaminen
 • Kouluttautuminen, häiriötilanneharjoitus, yhteistyö alueella
 • Häiriötilanteissa toimiminen
 • Reagointi, häiriötilanteissa turvattavat asiat, jatkuvatoiminen tiedonkeruu, tiedottaminen, laitoksen palauttaminen normaalitilanteeseen

Vesihuoltolaitosten asiakirjahallinta (1 pv) Lähikoulutus tai verkkokoulutus

Vesihuoltolaitosten on lainsäädännön velvoitteena laadittava ja ylläpidettävä tiettyjä asiakirjoja, mm. varautumiseen, desinfiointiin, vedenlaadun valvontaan liittyviä yleisiä asiakirjoja. Lisäksi mm. asiakkaiden suuntaan liittämäsopimukset, tukkuvesisopimukset sekä yleiset toimitusehdot tulee olla asianmukaiset.

Koulutus antaa kattavaa lisätietoa näiden ja muiden tärkeiden asiakirjojen hallinnasta vesihuoltolaitosten asiakirjoista vastaaville ja niitä laativille ja ylläpitäville henkilöille.

Vesilaitosten energiansäästö (1 pv)

Suurin osa vesilaitosten käyttämästä sähköenergiasta kuluu erilaisiin pumppausprosesseihin. Koulutuksessa käydään läpi vesilaitosten enrgiankulutuksen jakautumista, energiansäästön teknisiä mahdollisuuksia, energiansäästökohteiden etsinnän työkaluja sekä energiansäästöinvestointien elinkaarta ja taloudellisuutta. Koulutus antaa vedenkäsittelyä harjoittavien laitosten henkilökunnalle ja päättäjille eväitä selvittää oman laitoksen energiankulutuksen epäkohtia ja löytää ratkaisuja joilla saadaan taloudellisesti merkittäviä energiasäästöjä aikaan.

Talousvesilaitoksen siivous ja pintahygienia, vesityökortti (1 pv)

Talousvesilaitosten siivouksesta vastaavien vesityökortti-koulutus. Vesilaitoksen kokonaisvaltaisessa hygieniahallinnassa on vesilaitossiivouksella merkittävä rooli. Lakisääteiset vesityökorttikoulutukset ovat sisältyneet jo vuosia vesilaitoshoitajien osaamisvelvoitteisiin, mutta esimerkiksi siivouspuolen henkilökunnan osaamisella ja siivoustyön oikealla suunnittelulle on myös oma tärkeä roolinsa vesilaitoksen vesihygieniassa. Vesilaitosten siivoojat, siivoustyönjohtajat, vesilaitosten muu henkilökunta ja terveystarkastajat voivat osallistua koulutukseen ja saada lisätietoa siivouksen ja pintahygienian hallinnan yhteydestä vesihygieniaan ja talousveden laadun turvaamiseen. Monilla talousvesilaitoksilla siivouspuolen henkilöstö on velvoitettu myös suorittamaan vesityökorttinsa. Tämä koulutuspaketti on suunniteltu erityisesti siivouspuolen henkilöstölle, jotta he voivat ottaa entistä paremmin vesihygienian ja vedenlaatuun vaikuttavat toimet huomioon omassa työssään sekä suorittaa samalla vesityökortin. Koulutus antaa myös pätevyyden tarkkailla, seurata ja raportoida vesilaitosten siivoustyön onnistumista ja pintahygieniaa.

Vesihuoltolainsäädäntö (1 pv)

Vesihuoltoalan toimintoja säätelevät monenlaiset lait ja asetukset. Järjestämme erilaisista ajankohtaisista aiheista. Näitä koulutuksisa järjestetään vuosittain yleisinä kursseina, mutta asiakkaan tarpeen mukaan myös tilattuina ryhmäkursseina, jotka voidaan järjestää asiakkaan omissa tiloissa haluttuna ajankohtana.

Vesihuoltolakia muutettiin vuonna 2014. Lainsäädännön muutos toi tiettyjä muutoksia koskien vesihuoltoalaa ja vesihuoltolaitosten toimintoja. Mitä muuttui, mitä velvoitteita vesihuoltolaitoksille ja esim. vesiosuuskunnille tuli, mihin ne käytännössä vaikuttavat ja mikä on niiden aiheuttama taloudellinen vaikutus. Mm. näihin kysymyksiin saadaan vastauksia koulutuspäivän aikana. Tärkeimmät osiot käydään läpi pykälä pykälältä.

Uudistunut vesihuoltolaki huomio tiettyjä aihealueita ja vesihuoltolaitokset velvoitetaan panostamaan mm. seuraaviin asioihin:

 • Vesihuoltotoimintojen varmistaminen kaikissa tilanteissa
 • Tiedottamisen määrä ja laatu
 • Erityistilanteisiin varautuminen, mm. velvoite laatia varautumissuunnitelma
 • Laitos velvoitetaan olemaan selvillä järjestelmiensä kunnosta
 • Kunnossapito tulee kattaa asiakkailta perittäviltä maksuilla
 • Taloudenpito ja maksujen käyttö entistä läpinäkyvämmäksi

Talousvesisäännösten soveltaminen (1 pv)

Uudistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta tuli voimaan 12.1.2021. Uudistettu juomavesidirektiivi saatettiin osaksi kansallista oikeusjärjestystä 12.1.2023. Juoma-vesidirektiivin täytäntöönpanossa muutettiin useaa lakia.

Valvira on julkaissut laajan , liitteineen  yli 300 sivua sisältävän ohjeistuksen, jonka avulla uudistettua lainsäädäntöä ryhdytään soveltamaan talousvettä toimittavien laitosten toimintaan.

Talousvettä toimittaville laitoksille tämä tarkoittaa uusia vaatimuksia, asiakirjojen päivittämistä ja muutoksia tiettyihin toimintoihin. Talousvettä toimittavien laitosten henkilökunnalle ja terveystarkastajille suunnattu koulutus käy läpi muutosten kannalta tärkeimmät asiat, mitä velvoitteita tuli lisää ja miten ne käytännössä vaikuttavat toimintoihin.

Lisätietoa löytyy myös suoraan Valviran sivulta.

Kaivorakenteiden kunnonseuranta (verkkoseminaari)

Verkkoseminaarissa perehdytään kaivon ylläpitäjän lakisääteisiin velvoitteisiin sekä suoritetaan kaivon toimintakunnon arviointia. Kurssin loppuosassa keskitytään kaivorakenteiden kunnon seurantaan sekä tarvittaviin kunnostustoimiin.