Konsultointisopimusehdot

1. Tehtävä
Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy (jäljempänä konsulttitoimeksiannon suorittaja) suorittaa asiakkaan kanssa sovitun asiantuntijatehtävän näiden sopimusehtojen mukaan.

2. Salassapito
Konsulttitoimeksiannon suorittaja noudattaa tehtävässään salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta joka koskee tehtävässä saatua ja siihen liittyvää luonteeltaan luottamuksellista tai lain mukaan salassa pidettävää tietoa.

3. Konsultointipalvelun suoritus ja laatu
Konsulttitoimeksiannon suorittaja vastaa siitä ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla hyvää asiantuntijatapaa noudattaen ottaen huomioon yhteisesti asetetut tavoitteet.
Jos konsulttitoimeksiannon suorittajan tekemässä työssä, asiakirjoissa tai muussa aineistossa havaitaan virheitä tai puutteita, konsulttitoimeksiannon suorittajalla on oikeus ja velvollisuus korjata virheet ja puutteet.Jos konsultointitehtävän suorittamisen edellytykset sopimusaikana muuttuvat tai alkuperäisen toimeksiannon perustana olleet tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai riittämättömiksi, aikataulu ja kustannusarvio tai hinnat voidaan tarkistaa. Tämä tarkistus on sopijapuolten tehtävä yhteistyössä pyrkien mahdollisimman hyvään ja taloudelliseen toimeksiannon läpivientiin.

4. Tietojen anto
Asiakas on velvollinen antamaan konsulttitoimeksiannon suorittajalle kaikki tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset ja välttämättömät tiedot, ohjeet ja määräykset. Asiakas vastaa niiden oikeellisuudesta.Konsulttitoimeksiannon suorittaja antaa tilaajalle tietoja tehtävän edistymisestä tai tehdyistä työtunneista sopimuksessa määritellyllä tavalla. Ellei muuta ole sovittu ja tapahtuu työtuntien erittely ja raportointi laskutuksen yhteydessä. Tietojen vaihto voidaan toteuttaa sähköpostitse salaamattomalla yhteydellä ellei salatusta yhteydestä ole erikseen sovittu ja sitä ole teknisesti toteutettu.

5. Omistus-, käyttö- ja tekijänoikeudet
Sopimuksen kohteena olevan konsultointitehtävän lopputuloksena syntyvien asiakirjojen ja muiden tulosten tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat konsulttitoimeksiannon suorittajalle, ellei toisin ole sovittu. Konsulttitoimeksiannon suorittajan tekijän- ja immateriaalioikeuden rajoittamatta asiakkaalla on kuitenkin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin vapaa käyttö-, levitys- ja muokkausoikeus muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin rajoittamattoman ajan.

6. Konsultointitehtävän päättyminen
Konsultointioimeksianto on päättynyt kun sen suorittaja on esittänyt loppulaskunsa ja sen tulokset on luovutettu asiakkaalle.

7. Yhteiset velvoitteet
Konsulttitoimeksiannon asiakas varaa tarpeelliset työtilat ja -välineet tehtävän suorittamista varten.
Kumpikin sopijapuoli vastaa siitä, että se tekee konsultointitehtävän toteuttamiseksi tarvittavat päätökset viivytyksettä.
Sopijapuolilla on velvollisuus myötävaikuttaa konsultointitehtävän toteuttamiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa.

8. Veloitus
Asiakas maksaa toimeksiannosta sovitun tuntihinnan tai kokonaishinnan, jonka suuruuteen vaikuttavat mm. työn määrä ja laatu, tehtävän vaikeusaste ja kiireellisyys sekä työajat.
Palkkion lisäksi asiakas maksaa puhelin-, posti-, matkustus-, sekä kopiointikulut ellei toisin ole sovittu.

9. Laskutus ja maksuehdot
Laskutus yli kuukauden kestävästä tehtävästä tapahtuu kerran kuukaudessa jälkikäteen, jos muuta ei ole sovittu. Tehtävän päättyessä loppulasku lähetetään asiakkaalle viipymättä.
Laskun päiväyksestä maksuaika on 14 päivää. Maksuviivästyksistä veloitetaan korkolain mukainen viivätyskorko sekä kohtuulliset huomautuskulut.

10. Reklamaatio
Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Muussa tapauksessa lasku katsotaan hyväksytyksi.
Asiakkaan on ilmoitettava hyväksymisensä tai huomautuksensa tehtävän edistymisestä annettuihin ilmoituksiin ja tuloksiin. Ellei tilaaja tee huomautuksia kirjallisesti ilmoituksiin tai tuloksiin 14 päivän kuluessa, katsotaan ilmoitukseen ja raporttiin sisältyvä työ tai konsultointitehtävän tulos hyväksytyksi.

11. Takuu ja vastuunrajoitus
Konsulttitoimeksiannon suorittaja vastaa siitä, että tehtävä on suoritettu tekijän parhaan kyvyn ja osaamisen mukaan. Konsulttitoimeksiannon suorittaja ei vastaa mahdollisista tehtävässä aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vahingonkorvausvastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu asiakkaan maksamaa palkkiota vastaavaan summaan.

12. Ylivoimainen este
Sopimuksen osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ylivoimaiseksi esteeksi katsottavan tapahtuman vuoksi, johon osapuolet eivät ole voineet vaikuttaa.
Esteen poistuttua tehtävä toteutetaan mikäli osapuolet näin sopivat.

13. Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen
Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain kirjallisella ilmoituksella toiselle sopijapuolelle, mikäli toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan eikä 30 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta korjaa laiminlyöntiään.

Nämä Suomen Puhdavesi Yhtiöit Oy:n konsultointisopimusehdot on hyväksytty osakeyhtiön hallituksessa 22.2.2011