puhdasta vettä

Tietosuojaseloste / -lauseke

Laadittu 22.5.2009, muutos 5.4.2018 / päivitys 01.08.2018, päivitys 14.10.2019, päivitys 18.12.2019

Rekisterin pitäjä
Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy (Y-tunnus: 1497836-8)
Palveluntuottajan aputoiminimiä ovat lisäksi : Suomen Vesi-isännöinti,  Suomen Vesikoulutus sekä Suomen Infraisännöinti.
Osoite: Pielisentie 18, 2.krs. , 81700 Lieksa
Puh. 044-215 8800

Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy:n ja sen kanssa mahdollisesti samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta henkilörekisteriä pitää Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy. Yrityksen kaikkien mahdollisten aputoiminimien rekistereitä ylläpitää Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy.

Rekisterin nimi

puhdasvesi.fi -palvelun sekä vesiosuuskunnat-fi palveluun ja niihin liittyvien aputietokantojen yhdistetty markkinointi- asiakashallinta, sopimushallinta-, liittymissopimus-, yhteys- ja operointitietokanta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Suomessa toimivien erilaisten infra ja vesijärjestelmien, teknisten, taloudellisten,kaupallisten sekä viranomaisvelvoitteisten palvelu- ja toimintavelvoitteitten tuottamiseen ja hallinnointiin sekä niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen sähköisen viestinnän tietosuojalain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä tilaajaluettelotuotteiden ja tietopalveluiden kaupalliseen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, kaupallisiin toimintoihin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Yleistä tietosuojasta

Käsittelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Infratoiminnoissa (tiekunnat, ojituskunnat, jne.)  sekä vesihuoltotoiminnassa käsitellään lakien ja asetusten velvoittamina monentyppistä ja laatuista tietoa niin yksityishenkilöistä, vesiosuuskunnista ja -yhtymistä, vesihuolto-organisaatioista, tiekunnista, ojituskunnissa sekä muista yrityksistä, jotka ovat käyttäneet tai tulevat mahdollisesti käyttämään palveluitamme. Vesihuoltokoulutustoiminnassa käsitellään koulutettavien ja viranomaistesteihin osallistuvien henkilöiden tietoja. Viranomaistestauksiin liittyvien tietojen käsittelyn ohjeistukset tulevat toimintaa valvovalta viranomaiselta, esimerkiksi Valviralta ( www.valvira.fi) .

Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa: verkkosivuilla vierailijan, palvelumme käyttäjän, asiakkaan tai sopimuskumppanin antamiin tietoihin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin ja yhdisteltyihin tietoihin.

Käytämme tietoja kaupallistenpalveluiden (ensisijaisesti; vesikoulutus, vesihuoltoprojektipalvelut, vesi-isännöint, infraisännöinti, kiinteistökauppa) suunnitteluun, toimittamiseen , laadunvalvontaan ja personointiin, asiakaspalveluun sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen ja toteuttamiseen sekä muihin yritystoiminnan johtamisen ja kehittämisen kannalta tarpeellisiin toimintoihin.

Tärkeää on huomioida, että verkkosivustot ja muut sähköiset järjestelmät saattavat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden ja organisaatioiden sivuille tai palveluihin, joilla on Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy:stä  erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Tällaisissa tilanteissa suosittelemme tutustumaan kyseessä olevien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

Tietosuojakäytäntömme voivat hieman muuttua kehittäessämme uusia palveluja tai tai palvelukokonaisuuksia, sekä lainsäädännön muuttuessa. Päivitetyt tiedot käytännöistämme löydät tältä sivustolta.

Lisätietoja:

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä aina tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita:

 • henkilötiedot on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi (”lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys”)
 • henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin ilman suostumista näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla (”käyttötarkoitussidonnaisuus”)
 • henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (”tietojen minimointi”)
 • henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”)
 • henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten (”säilytyksen rajoittaminen”)
 • henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia (”eheys ja luottamuksellisuus”).

Henkilötietojen keräämisestä

Henkilötietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, pyyntöjen ja kysymysten vastaamiseen, sopimusten täytäntöönpanoon, tilausten käsittelyyn ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen. Tietoja saatetaan tarvita myös vesihuoltolainsäädännön ja terveydensuojelulain velvoitteiden täyttämiseen.

Henkilötietoja käytetään myös yrityksen ja tärkeimpien sopimuskumppaneitten ja alihankkijoiden toiminnan arviointiin ja riskienhallintaan sekä lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen, kuten käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan. Henkilötietoja käytetään myös infra- ja vesihuoltotoiminnassa kaupallisiin palveluihin, sopimushallintaan, vesilaskutuksen ja -perintätoiminnan toteuttamiseen.

Henkilötietoja käytetään myös palveluitten markkinointiin ja asiakasviestintään. Saatamme lähettää tietojen perusteella tiedotteita, ohjeistuksia , kannanottoja sekä muutosilmoituksia koskien koulutustilaisuuksia, testaustilaisuuksia, kokouksia sekä markkinointitilaisuuksia.

Voimme käyttää henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja markkinatutkimuksiin luvallasi tai kun se on muuten sallittua. Voimme käyttää henkilötietoja myös kohdentaaksemme kaupallista toimintaamme , tuotteitamme ja palvelujamme sinulle esimerkiksi suosittelemalla tai näyttämällä kohdennettua sisältöä palvelussamme.
Luvallasi ja lain sallimissa puitteissa voimme yhdistää myös tietyn tuotteemme ja/tai palvelumme yhteydessä kerättyjä tietoja muiden tuotteidemme ja/tai palvelujemme yhteydessä kerättyihin tietoihin.

Kerättävät tiedot

Järjestelmämme sisältää markkinointi- , asiakas- tai sopimussuhteessa olevien henkilöiden henkilötietoja. Henkilötiedot on useasti liitetty myös työnantajaan, entiseen työnantajaan, jäsenvesiosuuskuntaan, osakasosuuskuntaan, tiekuntaan tai muuhun tahoon, jolla on merkitystä henkilötiedon ja palvelun/sopimuksen hallinnan kannalta.
Seuraavat henkilötiedot kerätään tarvittaessa järjestelmäämme:

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat ja tunnistettavat  tiedot:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, tarvittaessa joskus myös henkilötunnus (eritystarve)
 • liittymä- ja hallintasopimuksen perus- ja lakisääteiset tiedot (esim. kiinteistötietoja, maksukäyttäytyminen, talousveden/jäteveden käyttömäärät, tieyksiköinnissä ja oi tarvittavat tiedot)
 • demografiatiedot, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • luvat ja suostumukset
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • lakisääteisiin viranomaistietojärjestelmiin siirrettävät tiedot ja viranomaisrekistereistä (esim. VIRRE,VEETI, KTJ, yms.) siirrettävät ja hankittavat tiedot
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä sekä sopimusten perusteella havainnoidut tiedot:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mainokset ,joita on näytetty sekä tiedot mainosten selailusta (ts. ”klikkaukset”)
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, internet-palveluntarjoaja, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • sijaintitiedot selaimesta, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
 • tiedostojen lataustiedot. Tällä tiedolla pyrimme selvittämään, mikä tieto on sivustomme käyttäjille olennaisinta.
 • tietyillä sivuilla saatamme käyttää analyysiohjelmistoa analysoidaksemme verkkosivustomme rakennetta. Palveluntuottajamme pystyy rajallisesti myös valvomaan, onko ihmisillä ongelmia verkkosivustolla siirtymisessä. Tämän ansiosta voimme parantaa rakennetta ja tarjota paremman kokemuksen vierailijoille
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Miten henkilötietojen kerääminen tapahtuu

Pyrimme keräämään henkilötietoja ensisijaisesti suoraan henkilöltä joko sähköisesti, suullisesti tai kirjallisesti. Henkilötiedot saattavat olla myös organisaatiomme itsensä tai alihankkijoittemme tai sopimuskumppaneittemme toimeksiannostamme keräämiä tietoja.

Ylläpidossamme ja hallinnassamme olevien sähköisten sivujen ja järjestelmien kautta lähetetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja: minimissään etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite. (Monasti tietoja kerätään laajimmaltikin). Lähettämällä sähköisen lomakkeen (ilmoittautumislomake, sopimussiirtolomake, jäsenhakemus, yms.) käyttäjä ja/tai sivuston käyttäjä hyväksyy, että sivujen omistaja ja käyttäjä tallentaa,analysoi ja raportoi annetut tiedot järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun tai vahvistaakseen sopimuksen.

Tiedot saattavat joissain tapauksissa olla myös käytössämme olevien palveluiden ja järjestelmien keräämiä. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista luotettavista rekistereistä.

Monilla sivustoilla ja järjestelmissä on nk. evästeitä (laitteeseen tallennettuja pieniä tekstitiedostoja), jotta palvelumme toimisivat mahdollisimman hyvin.

Evästeiden käytöstä yleisesti:

Osa tallennettavasta ja säilytettävästä tiedosta tallennetaan evästeen eli ”cookien”, tai vastaavan tiedoston muodossa. Evästeiden keräämisen tarkoituksena on edesauttaa palvelun toimintaa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka siirretään verkkosivustolta kiintolevyllesi tai selaimeesi, joka puolestaan voi tallentaa evästeen kiintolevyllesi.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.

Organisaatiomme, palveluntuottajamme ja sopimuskumppanimme voi käyttää evästeitä palaavien kävijöiden tunnistamiseen ja selvittää, missä järjestyksessä sivuja käytetään. Tavoitteena on mitata, miten tehokkaasti kyseiset käytössä olevat internetsivustot ovat esillä Internetissä. Evästeillä kerättävät tiedot yhdistetään ja koostetaan nimettöminä.

Evästeet saattavat kertoa sivustolla vierailun ajankohdan ja keston, sekä sivustovierailut ja miltä sivustolta tulit sivustollemme. Evästeet kertovat myös usein internet-palveluntarjoajan.

Evästeiden avulla kerättyjen tietojen avulla on mahdollista mitata verkkosivuston liikennettä ja mukauttaa tarvittaessa sivustoa tai palvelua. Yleisluontoisena tavoitteena on, että sivuston käyttö olisi nopeampaa ja hyödyllisempää.

Kerätyt tiedot kertovat miten ja milloin sivustoa tai palvelua käytetään.Evästeitä käytetään ainoastaan niiden käyttäjän kiintolevyllä olevien tietojen tarkastelemiseen, jotka verkkosivusto on tallentanut. Evästeillä ei normaalisti kerätä yksittäisiä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita.

Evästeet saattavat olla istuntokohtaisia tai pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät yleensä vain istunnon eli yhden asiointikerran ajan, ja ne poistetaan / poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan (selainohjelma kohtainen asetusriippuvuus on joissain tapauksissa huomioitava). Pysyvät evästeet ovat olemassa määräajan, ja ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen, ellei käyttäjä niitä erikseen poista tai koneen selainasetukset ole niitä poistaneet.

Asianmukaiset ja virusturvalliset evästeet eivät vahingoita laitteistoja, ohjelmistoja tai tiedostoja.

Evästeiden käyttön voi käyttäjä (ja tuleekin käyttäjän itse) vaikuttaa. Evästeiden toimintoja voi ja täytyy käyttäjän säädellä haluamakseen käyttämiensä käyttämiensä selainten hallintotoiminnoista. Lisätietoja evästeistä löytyy kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa.

Lisätietoja evästeistä: (linkki tarkastettu 1.8.2018 12:39)

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ev%C3%A4ste

Evästeiden käyttö voi muuttua ja muuttuu verkkoteknologian jatkuvan kehittymisen vuoksi. Seuraavassa yleisempiä linkkejä yleisesti käyttämiimme evästeisiin:

Google

Järjestelmämme ja sivustot saattavat käyttää Googlen tuottamia uudelleenmarkkinointievästeitä.
Linkki: (päivitetty 1.8.2018 12:50)

https://support.google.com/google-ads/answer/2549063?hl=fi

YouTube

YouTube -videot ja niiden käyttö saattavat lisätä evästeitä ja kerätä tietoja. YouTube (Googlen hallinnoima) asettaa määrättyjä evästeitä, kun vierailija tai videon käyttäjä käyttääYouTube- palveluita tai -videoita.
Linkki: (päivitetty 1.8.2018 12:50)
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analyticsia, joka on Google Inc:n (”Google”) ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu.
Lisätietoja seuraavista linkeistä ( linkit tarkastettu 1.8.2018 12:50)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

Jotta Google Analytics voi analysoida verkkosivun käyttöä, se asettaa tietokoneeseen evästeitä (tekstitiedostoja). Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, kun verkkosivuja käytetään. Tietojen avulla Google arvioi tai saattaa arvioida verkkosivuston käyttöä, koostaa käyttöraportteja verkkosivuston omistajalle sekä tarjoaa muita palveluita liittyen verkkosivuston aktiviteetteihin ja Internetin käyttöön.

Google voi myös luovuttaa tiedot kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen, tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta.

Google ei yhdistä normaalisti käyttäjän IP-osoitetta muihin tietoihinsa. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta tällöin verkkosivujen toiminnallisuudessa voi olla puutteita. Käyttämällä ylläpitämiämme verkkosivuja ja palveluta hyväksytte, että Google käsittelee henkilötietojanne edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Chat-palvelut

Sivustoilla ja palveluissa saatetaan käyttää n. CHAT-palveluita. CHAT-palvelut saattavat kerätä kävijän IP-osoitetietoja ja CHAT-palvelun vierailijan luovuttamia yhteystietoja sekä käyttää evästeitä palvelun tuottamiseen. CHAT-palvelussa käytävä yksilöitävissä oleva keskusteluhistoria tullaan säilyttämään järjestelmissä määräajan, jonka jälkeen se tarvittaessa poisteaan.

Henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen noudattaen käyttäjän oikeuksia ja vapauksia huomioonottavalla tavalla. Tietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietojasi käsittelevät vain ne organisaatiomme tai sen kumppaneiden työntekijät , joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja voidaan käsitellään ( ja joudutaan useasti käsittelemään ) useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko organisaatiomme tai sen kumppaneiden hallinnoimia.

Henkilötietojen luovuttamisesta

Organisaatiomme ja yhteistyökumppanimme saattavat ostaa tiettyjä henkilötietojen käsittelypalveluita kumppaneilta.

Käsittelemme tietoja ja tiedostoja sekä tietokantoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n sisällä.

Henkilötietojen säilyttämisestä

Tietoja säilytetään käyttötarpeen perusteella eripituisia aikoja. Asiakassuhteen kautta muodostuneet tiedot säilytetään pääasiassa asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Pääasiallisena ohjenuorana pidämme 2 vuoden säilytysaikaa. Tästä säilytysajasta saatetaan joissain tapauksissa joutua tekemään erilaisia säilytyspäätöksiä.

Henkilötiedot pyritään pitämään oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Oikeudet henkilötietojen tarkastamiseen

Henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilö koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Henkilöllä on oikeus myös kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin sekä markkinatutkimuksiin ja mielipidekyselyihin joko ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai poistamalla käyttäjä sähköpostitus – tai postituslistalta. Pyyntö postituslistalta poistamiseen on aina tehtävä kirjallisesti, jotta se voidaan asianmukaisesti dokumentoida järjestelmiin.

Yhteydenotot ja lisätietopyynnöt
Tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu lisätietojen toimittaminen ja tietosuojaan liittyvien yhteydenottoihin vastaaminen. Yrityksemme hallituksen päätöksen mukaisesti vastaamme vain sähköpostilla tai kirjeitse tapahtuviin tiedusteluihin tietosuoja-asioissa.

Yhteydenotot ja lisätietopyynnöt voi toimittaa sähköpostilla: tietosuoja@puhdasvesi.fi
postitse: Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy, Lakiasiat, Pielisentie 18, 2.krs, 81700 Lieksa

Neuvonta puhelimitse:
Toimitusjohtaja Simo Heininen neuvoo tarvittaessa puhelimitse tietosuoja-asiassa. Simo Heinisen tavoittaa puhelitse numerosta 040-5673956

Tietosuojaselosteen sijainti verkkosivuilla
https://www.puhdasvesi.fi/yritys/rekisteriseloste/