Allasyksiköiden kurssit

Vesityökorttikoulutusten lisäksi järjestämme uima-allasyksiköissä työskenteleville erilaisia soveltuvia koulutuksia. Näitä koulutuksisa järjestetään vuosittain yleisinä kursseina, mutta asiakkaan tarpeen mukaan myös tilattuina ryhmäkursseina, jotka voidaan järjestää asiakkaan omissa tiloissa haluttuna ajankohtana.
Koulutuskalenteri                        Ilmoittaudu tästä


Allasvesiasetuksen soveltaminen (1 pv)

Koulutuksessa käydään läpi seikkaperäisesti Valviran antama allasvesiasetuksen soveltamisohjetta, joka uudistui vuoden 2017 alussa. Koulutuksen ohjelmassa käydään läpi ohjeistuksia käytännön työhön, laadittavia asiakirjoja sekä hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja käytännön esimerkein. Lisäksi käsitellään allasveden valvonnassa tavallisimmin esille tulevia asioita, laitoksen ja viranomaisen välisen yhteistyön merkitystä ja laitoksen omavalvonnan tärkeyttä terveydellisten olosuhteiden ylläpitämisessä. Koulutus on suunnattu kaikille uimahallien, kylpylöiden ja muiden uima-allasyksiköiden, viranomaisten ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen edustajille.

Uima-altaan hoito ja huolto (2 pv)

Koulutuksessa perehdytään uima-altaiden hoitoon ja tärkeimpiin huoltotehtäviin. Koulutus sisältää teoriaosuuskuden lisäksi myös käytännön harjoitteita oikeassa allasympäristössä. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka vastaavat uima-altaiden hoidosta. Myös allashoitajien esimiesporras, valvontaviranomaiset ja muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kurssille. Kurssin päätteeksi on myös mahdollista suorittaa lakisääteinen allasvesityökortti.

Ohjelmassa:WP_20140506_037 (359x640)
Allasvesijärjestelmien lainsäädäntö ja allasveden laadunvalvonta
Allasveden käsittely
Allasveden mikrobiologia ja kemia
Oheisjärjestelmät; ilmanvaihto, hygienia allasosastolla ja sivutiloissa
Allasvesijärjestelmän huolto- ja ylläpito, näytteenotto
Valvontatutkimusohjelman laadinta ja oikeaoppinen sisältö
Suodattimien huuhtelu- ja ylläpitotyöt
Allastilan ja asiakastilojen ylläpitotyöt
Kemikaaliannostelulaitteiden ja analysaattoreiden käyttö
Allasimurointi, muut puhtaanapitotyötWP_20140506_021
Työnjako siivousyksikön kanssa
Kenttätöiden itsearviointi ja raportointi
Mahdollisuus suorittaa Vesityökortti (erillinen tutkintomaksu)

 


Uimahallien turvallisuus (1 pv)

Vuonna 2012 voimaan tulleen kuluttajaturvallisuuslain mukaan uima-allasjärjestelmän käytöstä ei saa aiheutua vaaraa kuluttajaturvallisuudelle.
Uimahallien turvallisuuskoulutuksen tavoitteena on lisätä uimahalliyksikköjen turvallisuutta ja henkilökunnan ammattitaitoa uimahalliturvallisuuden kysymyksissä. Koulutuksessa perehdytään uimahalleja koskevaan lainsäädäntöön ja viranomaisohjeisiin. Uimahallin turvallisuuskoulutuksessa käydään konkreettisten esimerkkien kautta läpi suunnitteluun, rakennuttamiseen, korjausrakentamiseen, ylläpitoon ja siivoukseen liittyviä turvallisuusosa-alueita.

Koulutus soveltuu uimahallien, kylpylöiden ja allasosastojen henkilökunnalle. Esimiesasemassa olevat henkilöt saavat ohjeita uimahallien kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi. Ylläpito-, uinninvalvonta- ja siivoushenkilökunta pystyy kursseilla käytävien esimerkkien avulla soveltamaan kurssilla opittua tietoa oman halliyksikkönsä turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen. Myös uimahallitoimintaa valvovien viranomaisten kannattaa päivittää tietonsa uimahalliturvallisuuden nykyisestä tasosta.


Näytteenotto allasvesistä (1 pv)

Näytteillä saadaan tärkeää tietoa uimahallien ja kylpylöiden allasveden laadusta ja hygieenisyydestä. Vesinäytteitä otetaan mm. tulovedestä, poistovedestä, korvausvedestä ja eri vedenkäsittelyprosessien väliltä. Oikea näytteenottotekniikka ja tietotaito näytteenottoon liittyen varmistavat näytteiden edustavuuden ja oikean tiedonsaannin vedenlaadusta, koska väärin ja vääristä paikoista otetut näytteet antavat vääriä tietoja. Usein terveystatarkastaja tai laboratorion ostopalvelu ottaa viranomaisnäytteet, mutta joissain tilanteissa esimerkiksi uimahallin edustajan vastuulle annetaan näytteenottoja. Tällöin tietämys näytteenottoon liittyvistä seikoista on ensiarvoisen tärkeää ja vähintään perusasiat on hallittava.

Koulutuspäivän ohjelmassa on näytteenottoa koskeva lainsäädäntö, oikeaoppinen näytteenottotekniikka, näytteenottosuunnitelman laadinta, näytteenottopisteiden vaatimukset sekä muita näytteenottoon liittyviä tärkeitä seikkoja. Koulutus varmistaa laitoshenkilöstön tietotaidon ja käytännön osaamisen allasvesijärjestelmien näytteenottoihin liittyen. Koulutukseen kuuluu sekä teoriaa että käytännön harjoitteita, joilla varmistetaan jokaiselta koulutukseen osallistujalta henkilökohtaisesti oikeat otteet näytteenottoon. Koulutuksesta saa todistuksen, jolla voi osoittaa esimerkiksi terveydensuojeluviranomaiselle tietämyksensä allasvesien näytteenotosta.


Uimahallin siivous ja pintahygienia (1 pv)

Uimahallien ja kylpylöiden siistijöille, siivoustyönjohtajille, tekniselle ja muulle henkilökunnalle ja terveystarkastajille suunnattu koulutuspäivä antaa avaimia hyvään pintahygienian hallintaan uima-allasympäristössä. Uimahallien kokonaisvaltaisessa hygieniahallinnassa on uimahallisiivouksella merkittävä rooli. Vesihygienian hallinta on jo pitkään kuulunut uimahallien teknisen henkilökunnan osaamisvelvoitteisiin. Uimahallin pintahygienian tasolla on selvä yhteys myös vesihygieniaan ja allasveden laatuun.

Kurssi helpottaa siivoustyön suunnittelua ja toteuttamista uimahallikohteissa. Koulutus antaa pätevyyden tarkkailla, seurata ja raportoida uimahallien pintahygieniaa ja siivoustyön onnistumista.

WP_20140506_003 (359x640)

Koulutuskalenteri                        Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa
Suomen Vesikoulutus
044 7482 095
etunimi.sukunimi@puhdasvesi.fi