Talousveden vesityökortti

Vesityökortin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen 285/2006, joka tuli voimaan 1.5.2006. Vesityökortin näyttötutkintojärjestelmä on vastaava kuin elintarvikkeiden käsittelyssä vaadittava hygieniapassi.

qualityTalousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevien, veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä suorittavien henkilöiden tulee osoittaa osaamisensa osaamistodistuksella. Talousveden vesityökortteja on kahdenlaisia: vesilaitos- ja vesijohtoverkostopuolen vesityökortit. Henkilön työtehtävien sisältö pitkälti määrittelee kumpi vesityökortti on suoritettava tai tarvitaanko molemmat.

Toiminnanharjoittajan (vesihuoltolaitos, vesiosuuskunta, jne.) on vastattava siitä, että kohteessa työskentelevällä henkilöllä on riittävät perustiedot:

– veden mikrobiologiasta
– vesikemiasta
– veden puhdistustekniikasta
– veden käyttötarkkailusta
– veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä
– henkilökohtaisesta hygieniasta

Toiminnanharjoittajan tulee lisäksi pitää kirjaa työntekijöiden laitosteknisestä ja vesihygieenisestä osaamisesta ja esittää pyydettäessä tiedot kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Vesityökortin koe on käytännössä kirjallinen osaamistesti, jonka hyväksytysti läpäisseille myönnetään näyttökokeen pitäjän toimesta osaamistodistus. Osaamistodistus on voimassa 5 vuotta. Näyttökokeen pitäjät hyväksytään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toimesta. Laissa 285/2006 terveydensuojelulain muuttamisesta, mainitaan osaamistestin veloitusperusteista seuraavaa: ”Testaajalla on oikeus periä testistä maksu, joka vastaa enintään testin järjestämisestä aiheutuvia todellisia kustannuksia.”

Vesityökortti-testauksiin ei sisälly mahdollisuutta Trafin ammattipätevyyden suorittamiseen.

Koulutuskalenteri                  Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa
Suomen Vesikoulutus
044 7482 095
etunimi.sukunimi@puhdasvesi.fi